Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (13+10а)^2
Разложите трехчлен 169в^2+26в+1 на множители 
Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (13m+9p)^2
Разложите трехчлен 196n^10-140n^5+25 на множители
Разложите трехчлен 4p^2+12p+9 на множители
Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (3с+4)^2
Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (с^3+8m^3)^2
Разложите трехчлен k^2+10k+25 на множители
Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (13-6а)^2
Представьте квадрат двучлена в виде многочлена (12d^3-1)^2

 • 1) 163 + 260a + 100a^2
  2) (13b + 1)^2
  3) 169m^2 + 234mp + 81p^2
  4)(14n^5 + 5)^2
  5) (2p+3)^2
  6)9c^2+24c+16
  7)c^6+16c^3m^3+64m^6
  8)(k+5)^2
  9)169 - 156a + 36a^2
  10)144d^6 -24b +1