МНОГО БАЛЛОВ! 
Решите уравнения.
1)2*а в квадрате+ 2*а-24=0
2)х(х-7)=0
3)а(а-2.3)(а+9.1)=0
4) 67 в квадрате - 57 в квадрате 

 • 1) 2a²+2a-24=0
  D=2²+4·2·24=196
  a₁=(-2+14):4=3;a₂=(-2-14):4=-4
  Ответ : -4 и 3
  2)х(х-7)=0
  х=0;или х-7=0
         х=7
  Ответ:0;7
  3)а(а-2,3)(а+9,1)=0
  а=0 или а-2,3=0 или а+9,1=0
               а=2,3          а=-9,1
  Ответ : -9,1; 0; 2,3
  4) 67²-57²=(67-57)(67+57)=10·124=1240
 •            
   2a                   2 * 2
  = -24

 • 1) 2а² + 2а - 24 = 0
  а = 2;  b = 2; c
                      4


  2) х (х - 7) = 0
  х = 0 или х - 7 = 0
  х = 0 или х = 7

  3) а(а - 2.3)(а + 9.1) = 0
  а = 0 или а - 2,3 = 0  или а + 9,1 = 0
  а = 0 или а = 2,3  или а = - 9,1 

  4) 67² - 57² = (67 - 57)(67 + 57) = 10 * 124 = 1240 

 • D = b² - 4ac = 2² - 4 * 2 * (-24) = 4 +  192 = 196

  а₁ = - b  + √D
   
   =  
  - 2 - √196    =    -2 -  14   =  -4
     =  - 2 + √196    =    -2 +  14   = 3
   2a                   2 * 2                     4

  а₂ = - b  - √D